Disclaimer

eRecruitmentMarketing

Algemeen
De website www.erecruitmentmarketing.nl is een initiatief van JDC Marketing. Het doel van deze site is het bieden van informatie over het werkterrein van eRecruitmentMarketing. De informatie die aangeboden wordt onder de domeinnaam www.erecruitmentmarketing.nl is primair gericht op inwoners van Nederland en België. Iedere bezoeker van www.erecruitmentmarketing.nl stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
De informatie op www.erecruitmentmarketing.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is JDC Marketing niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten of diensten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links
Op deze site zijn diverse links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers van www.erecruitmentmarketing.nl. eRecruitmentMarketing / JDC Marketing heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.

Rechten van intellectuele eigendom
Deze website bevat merken en oorspronkelijke werken, zoals onder andere teksten, foto’s en slagzinnen, die beschermd zijn door diverse rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merk- en/of auteursrechten. eRecruitmentMarketing is een geregistreerd merk van JDC Marketing. Overige merken en logo’s op deze site zijn van de rechthebbende eigenaar. Ieder gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegelaten in de relevante wet- en regelgeving is niet toegestaan. JDC Marketing behoudt al haar rechten voor.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JDC Marketing mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

We are hungry for more success

And you?